Algemene voorwaarden van F3 Flexiteek Friesland B.V.

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: een natuurlijke persoon die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als klant goederen afneemt van F3Flexiteek of in reparatie geeft bij de F3Flexiteek;
 • Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd;
 • Dagen: alle kalenderdagen;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop of reparatie van verkochte zaken

 

 

 • OFFERTES

 

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

 

 

 • ORDER/OVEREENKOMST

 

Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

 

 • ZEKERHEIDSSTELLING

 

3.1. F3Flexiteek is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling

te vragen tot maximaal 50% van het aankoopbedrag. Dit dient schriftelijk te worden overeengekomen. Wordt een aankoopbedrag voldaan, dan zal F3Flexiteek de Opdrachtgever een kwitantie als bewijs van betaling ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/ of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

 

 

 • EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

4.1 F3Flexiteek behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken de eigendom voor, totdat door betaling door de Opdrachtgever zijn tenietgegaan:

a de vorderingen betreffende de tegenprestatie voor die zaken;

b de vorderingen inzake door F3Flexiteek ter uitvoering van genoemde

  overeenkomsten tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten  werkzaamheden;

c de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van genoemde    overeenkomsten;

4.2 Zaken worden geacht niet te zijn betaald indien de Opdrachtgever de betaling daarvan niet heeft aangetoond.

4.3 De Opdrachtgever is verplicht de zaken op eerste verzoek van F3Flexiteek aan deze te tonen en in geval van betalingsverzuim en in de gevallen bedoeld in dit artikel desverlangd aan deze terug te geven. Voor de op grond van dit artikel teruggenomen zaken wordt de Opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde der zaken voor de leverancier ten dage van de terugname.

4.4 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden of te bezwaren. Het is Opdrachtgever echter toegestaan genoemde zaken binnen het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming vervalt van rechtswege op het tijdstip dat de Opdrachtgever op enigerlei wijze tekort schiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt, voorlopige surséance van betaling verkrijgt dan wel in staat van faillissement wordt verklaard. Opdrachtgever mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken in geen geval laten strekken tot zekerheid van vorderingen van derden.

5. ONTBINDING, OMZETTING EN OVERMACHT

 

5.1 Iedere tekortkoming van F3Flexiteek in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de Opdrachtgever de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voorzover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.

5.2 Wanneer F3Flexiteek in verzuim is, kan de Opdrachtgever hem schriftelijk meedelen vervangende schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming. Deze omzetting is niet mogelijk, indien de tekortkoming – gezien haar ondergeschikte betekenis – deze niet rechtvaardigt.

5.3 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die F3Flexiteek niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

5.4 De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door F3Flexiteek op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de Opdrachtgever niet aan F3Flexiteek bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

 

 

 • GEVOLGEN VAN ONTBINDING

 

Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. F3Flexiteek is gerechtigd op de terug te geven koopsom een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de Opdrachtgever de gekochte zaken heeft gebruikt.

 

 

 • LEVERINGSTERMIJN

 

7.1 Omtrent de tijd van levering kan een datum of een termijn zijn overeengekomen met dien verstande dat de looptijd van een overeenkomst tenminste 7 werkdagen dient te zijn. In specifieke gevallen kan de levertijd echter aanzienlijk langer zijn.

7.2 Is een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.

7.3 De Opdrachtgever kan slechts aanspraak maken op vergoeding van geleden schade ter zake van niet of niet tijdige levering, indien hij F3Flexiteek na afloop van de leveringstermijn schriftelijk heeft gesommeerd binnen een redelijke termijn na verzending der sommatie alsnog aan zijn leveringsverplichting te voldoen en F3Flexiteek daarmede in gebreke blijft.

7.4 In afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden wordt de overeenkomst geacht van rechtswege ontbonden te zijn, indien of voorzover zij niet binnen drie maanden na afloop van de leveringstermijn is uitgevoerd, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn c.q. leveringsdatum is geschied op verzoek van F3Flexiteek dan wel het gevolg is van niet tijdig afroepen door de Opdrachtgever dan wel van opschorting der levering in de gevallen, bedoeld in dit artikel. In geval van ontbinding van rechtswege bestaat voor geen der partijen recht op schadevergoeding.

 

 

 • GARANTIES

 

8.1 F3Flexiteek staat er voor in dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst (conformiteit). F3Flexiteek staat er bovendien voor in dat de geleverde zaken die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen.

8.2 F3Flexiteek staat evenwel niet in voor gebreken die na de oplevering van de geleverde zaken zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat F3Flexiteek in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

8.3 De Opdrachtgever behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van hetgeen in lid 1 en 2 is bepaald omtrent de door F3Flexiteek afgegeven handelsgarantie.

 

 1. UITVOERING VAN DE OPDRACHT/ AANSPRAKELIJKHEID

9.1 F3Flexiteek zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van F3Flexiteek kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan F3Flexiteek onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is F3Flexiteek voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

9.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van F3Flexiteek die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is F3Flexiteek behoudens opzet of grove schuld,

slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verkoper ter zake van deze schade uitkeert.

9.3 F3Flexiteek is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 F3Flexiteek bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Niettegenstaande dit voorgaande heeft F3Flexiteek het recht om dergelijke medewerkers na overleg met Opdrachtgever te vervangen.

9.5 F3Flexiteek kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan Opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de Opdracht is verstrekt, indien Opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend. Indien F3Flexiteek echter uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten, is hij gerechtigd dit aan Opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien Opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

9.6 Indien Opdrachtgever derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met F3Flexiteek overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de Opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van F3Flexiteek om de Opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op F3Flexiteek.

9.7 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door F3Flexiteek voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

 • BETALING/HONORARIUM

 

10.1 Het aan F3Flexiteek verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering tegen bewijs van kwijting aan hem te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

10.2 In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na ontvangst van de factuur door de consument, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De Opdrachtgever is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.

10.3 Indien de Opdrachtgever in verzuim is, stuurt F3Flexiteek hem een betalingsherinnering, waarin hij de Opdrachtgever op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

10.4 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is F3Flexiteek gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

10.5 Het honorarium van F3Flexiteek is exclusief onkosten van F3Flexiteek en exclusief declaraties van door F3Flexiteek ingeschakelde derden.

10.6 Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

10.7 Indien de Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is F3Flexiteek bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

 

 

 • ANNULERING

 

11.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Opdrachtgever is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de Opdrachtgever geschiedt, terwijl de Opdrachtgever er al van in kennis is gesteld, dat de levering kan plaatsvinden.

11.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij F3Flexiteek kan bewijzen dat zijn schade groter is of de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

 

 

 • WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

 

12.1 Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de wederpartij de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim zoals in deze voorwaarden bepaald tot aan de dag van betaling.

12.2 Indien F3Flexiteek na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke kosten – conform “Rapport Voorwerk II” – verschuldigd. De incassokosten worden voor consumenten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012”.   

 • KLACHTEN

 

13.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan F3Flexiteek kenbaar te worden gemaakt.

13.2 De Opdrachtgever dient zijn klachten bij voorkeur schriftelijk aan F3Flexiteek kenbaar te maken.

13.3 Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van F3Flexiteek waarop de reclame geen betrekking heeft.

13.4 Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

13.5 Het recht op vervanging komt de afnemer niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen.

13.6 Het recht op vergoeding van de vracht- en voorrijkosten wordt na verhuizing buiten Nederland beperkt tot die kosten die F3Flexiteek kwijt zou zijn geweest als de afnemer was blijven wonen op het adres waarop de zaak is afgeleverd.

 

 

 • NEDERLANDS RECHT

 

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

 

 • TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

 

15.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van F3Flexiteek, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend  rechtelijk bevoegd is.